126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

งานบริการเพื่อสังคม

สถาบันวิจัยและพัฒนาโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้กำเนิดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ที่จะให้เป็นศูนย์บริการวิชาการแก่สังคม และเป็นแหล่งพัฒนาความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติแก่อาจารย์ และนักศึกษาในหลักสูตร

โครงการการศึกษาและประเมินศักยภาพด้านโลจิสติกส์เพื่อการลงทุนและจัดทำยุทธศาสตร์เชิงรุกสำหรับเครือข่ายภาคเอกชนไทยในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการเปิดเสรีทางการค้ากับจีน
หน่วยงาน
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ปีพุทธศักราช
2555

สรุปรายละเอียดโครงการ

  • นำเสนอบทวิเคราะห์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้า กฎระเบียบและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการค้าของประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและจีน
  • นำเสนอบทวิเคราะห์ทางด้านการค้าสินค้า บริการและการลงทุน ตลอดจนระบบโลจิสติกส์ของประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและจีน
  • นำเสนอบทวิเคราะห์ เปรียบเทียบข้อมูลทางด้านศักยภาพของเส้นทางการขนส่ง ต้นทุน ระยะเวลาและกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องในทุกโหมดการขนส่งของประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเมืองที่มีศักยภาพของจีน
  • วิเคราะห์และประเมินศักยภาพการลงทุนและนำเสนอรูปแบบการลงทุนในประเทศต่างๆที่มีศักยภาพ เช่นประเทศใดควรไปลงทุนด้านคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า ประเทศใดควรไปลงทุนด้าน Logistics Service Provider หรือ เป็น One stop service ประเทศใดควรไปลงทุนด้าน Information technology เป็นต้น
  • สร้างความรู้และแนวทางการพัฒนา ปรับตัวและขยายตลาดกับประเทศสมาชิกอาเซียนและจีน เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการธุรกิจโลจิสติกส์ของไทย ภายใต้การเปิดเสรีภาคบริการโลจิสติกส์ ตามกรอบของ AEC