126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

งานบริการเพื่อสังคม

สถาบันวิจัยและพัฒนาโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้กำเนิดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ที่จะให้เป็นศูนย์บริการวิชาการแก่สังคม และเป็นแหล่งพัฒนาความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติแก่อาจารย์ และนักศึกษาในหลักสูตร

โครงการกิจกรรมเชื่อมโยงและสร้างเครือข่ายทางธุรกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานอุตสาหรรม
หน่วยงาน
กระทรวงอุตสาหกรรม
ปีพุทธศักราช
2556

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักในความสำเร็จของการเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจ
  2. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการภายใต้กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรม (Industrial Supply Chain Efficiency Improvement) ทั้งในส่วนกลาง และภูมิภาค
  3. เพื่อเตรียมความพร้อมธุรกิจในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเกิดศักยภาพในการแข่งขัน