126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

งานบริการเพื่อสังคม

สถาบันวิจัยและพัฒนาโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้กำเนิดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ที่จะให้เป็นศูนย์บริการวิชาการแก่สังคม และเป็นแหล่งพัฒนาความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติแก่อาจารย์ และนักศึกษาในหลักสูตร

โครงการฝึกอบรมพัฒนาระบบความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและการผลิตแบบลีนเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมุ่งสู่ความเป็นมาตรฐานสากลให้โรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หน่วยงาน
บริษัทน้ำตาลมิตรผล จำกัด
ปีพุทธศักราช
2557

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  1. เพื่อสร้างความยั่งยืนในการใช้ระบบการผลิตแบบลีนเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมุ่งสู่ความเป็นมาตรฐานสากล
  2. เพื่อให้พนักงานมีทักษะในการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
  3. เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมและมาตรฐานในการทำงานให้เป็นมาตรฐานสากล
  4. เพื่อลดความสูญเสียในการดำเนินงานซึ่งจะสะท้อนถึงต้นทุนของการผลิตที่ลดลง