126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

งานบริการเพื่อสังคม

สถาบันวิจัยและพัฒนาโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้กำเนิดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ที่จะให้เป็นศูนย์บริการวิชาการแก่สังคม และเป็นแหล่งพัฒนาความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติแก่อาจารย์ และนักศึกษาในหลักสูตร

โครงการสร้างเครือข่ายด้านการอนุรักษ์พลังงานกับภาคเอกชน
หน่วยงาน
กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
ปีพุทธศักราช

สรุปรายละเอียดของโครงการ

  1. การให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานโดยการจัดกิจกรรมสัมมนาเผยแพร่ความรู้การและการศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์พลังงานในสถานประกอบการที่ประสบความสำเร็จด้านการประหยัดพลังงาน
  2. การดำเนินโครงการสร้างต้นแบบการอนุรักษ์พลังงานในกลุ่มธุรกิจตัวอย่าง ผ่านทางการเข้าให้คำปรึกษาของผู้เชี่ยวชาญ ณ สถานประกอบการ
  3. การพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายด้านการอนุรักษ์พลังงาน โดยจัดสัมมนาและฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่ของเครือข่ายด้านการอนุรักษ์พลังงานในพื้นที่ของแต่ละ
    การติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการในภาพรวม