126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

งานบริการเพื่อสังคม

สถาบันวิจัยและพัฒนาโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้กำเนิดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ที่จะให้เป็นศูนย์บริการวิชาการแก่สังคม และเป็นแหล่งพัฒนาความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติแก่อาจารย์ และนักศึกษาในหลักสูตร

โครงการศึกษาข้อมูลเพื่อจัดทำคู่มือ การประกอบธุรกิจโลจิสติกส์ในประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีนตอนใต้ (ฆณฑลยูนนาน, กวางสี) เวียดนามและมาเลเซีย
หน่วยงาน
สำนักโลจิสติกส์การค้า กระทรวงพาณิชย์
ปีพุทธศักราช
2552

        สำนักโลจิสติกส์การค้า กรมส่งเสริมการส่งออก ในฐานะที่เป็นหน่วยงานส่งเสริมพัฒนา โลจิสติกส์ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจของคนไทยในต่างประเทศ โดยคู่มือการประกอบธุรกิจโลจิสติกส์ในสาธารณรัฐประชาชนจีนตอนใต้,มาเลเซียและเวียดนาม จัดทำเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับนักลงทุนไทยที่ต้องการเข้าไปประกอบธุรกิจโลจิสติกส์ในสาธารณรัฐประชาชนจีนตอนใต้,มาเลเซียและเวียดนาม หรือต้องการประกอบธุรกิจโลจิสติกส์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศนั้นๆ

        คู่มือเล่มนี้รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิและปฐมภูมิที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ภาคเอกชนซึ่งเป็นผู้ประกอบการโดยตรง ทางผู้จัดทำคู่มือฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลในคู่มือเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบธุรกิจด้านโลจิสติกส์ที่จะลงทุนประกอบธุรกิจในประเทศเหล่านี้

วัตถุประสงค์ในการศึกษา

  1. เพื่อใช้เป็นต้นฉบับในการจัดทำข้อมูลสำหรับเผยแพร่
  2. ศึกษาแนวทางการสร้างข้อมูลเพิ่มของสินค้าตลอดแนวของ NSEW Corridor
  3. ศึกษาแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าตลอดแนว NSEW Corridor
  4. เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการสร้างเครือข่ายให้บริการโลจิสติกส์ของไทยในต่างประเทศ